Ελένη Καραμπατζάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

E.mail: ekaraba@cc.uoi.gr

FAX number :+ 30-26510-05801 (office)

Phone number:+30-26510-05793 (office)

   

B.A. Φιλοσοφική Σχολή , Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1970

Dipl. Sociol. Univ. of East Anglia, England, 1977

Ph.D Univ. of East Anglia, England, 1988

 

   

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 

•  Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία(Πλάτων-Ελληνιστική Φιλοσοφία)

•  Κοινωνική Φιλοσοφία

   

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις(1994-Απρίλιος 2000)

  Άρθρα

 

Οι Στωικές περί Λόγου αντιλήψεις και η επίδρασή τους σε φιλοσόφους του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού΄΄΄ Μερικές Διαπιστώσεις»», Δωδώνη ΚΔ΄τ.3, Ιωάννινα, 1995, 109-118

' Ο Σ. Κυριαζόπουλος και η αρχαία ελληνική φιλοσοφία'' Δωδώνη, ΚΕ, τευχ. 3, Ιωάννινα, 1996, 149-56

'' Τα οντολογικά θεμέλια της κοσμολογίας των Στωικών, Πρακτικά Συνεδρίου, εκδ. Τροχαλία, Αθήνα, 1994, 165-73

«Στοιχεία κοινωνιολογικού λειτουργισμού στην πολιτική-κοινωνική φιλοσοφία του Πλάτωνα', στο Κ. Βουδούρης(εκδ.) Πλατωνική πολιτική φιλοσοφία, Αθήνα, Ιωνία, 1997, 50-63

«Στωικές επιδράσεις στην ιατροφιλοφική σκέψη του Γαληνού'' στο Κ. Βουδούρης(εκδ.) Φιλοσοφία και Ιατρική, Ιωνία, Αθήνα, 89-100

 

Βιβλία

 

Ο Ποσειδώνιος και η αρχαία Στοά. Συμβολή στη μελέτη της Στωικής φιλοσοφίας, Ιωάννινα,1998.

 

Συμμετοχή με ανακοίνωση σε Συνέδρια

 

Διεθνές Συνέδριο προς τιμήν του Α. Παπαπέτρου με θέμα Τα οντολογικά θεμέλια των κοσμολογικών θεωριών, Ιερισσός, Αύγουστος, 1994

Συνέδριο για τον Επίκτητο, Πρέβεζα, 1994, Οργάνωση Τομέα Φιλοσοφίας Παν//μίου Ιωαννίνων

Επιστημονική Συνάντηση Τομέα Φιλοσοφίας στη μνήμη Σπύρου Κυριαζόπουλου, Ιωάννινα, 1995

6ο Διεθνές Συνέδριο Ελλην. Φιλοσοφίας με θέμα Ο Λόγος και η Φιλοσοφία, Σάμος Αύγουστος, 1995

Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του Ε. Μπιτσάκη, Οργ. Τομέα Φιλοσοφίας Παν//μίου Ιωαννίνων, 1996

ΣΤ΄Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών με θέμα Η πνευματική ζωή στο Ρωμαϊκό κόσμο, Ιωάννινα, 1997

Α΄Διεθνές Συνέδριο της South African Society for Greek Philosophy and the Humanities, Pretoria, 1997

9o Διεθνές Συνέδριο Ελλην. Φιλοσοφίας με θέμα Φιλοσοφία και Ιατρική, Κως, Αύγουστος 1997

Διεθνές Συνέδριο της International Association Cosmos and Philosophy, Σπάρτη, 1977

10ο Διεθνές Συνέδριο Ελλη. Φιλοσοφίας με θέμα Φιλοσοφία και Οικολογία, Σάμος, 1998

Congress of the International Plato-Society, Toronto, Αύγουστος 1998

11ο Διεθνές Συνέδριο Ελλ. Φιλοσοφίας με θέμα Φιλοσοφία και καλές Τέχνες, Λέσβος, 1999

Β' Ολυμπιακή Διημερίδα, Ολυμπία, 1999