ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

Μετά από πρόταση του Tομέα Παιδαγωγικής στη Γ.Σ. αρ. 47 / 13.6.2001 ιδρύθηκαν πέντε (5) E ργαστηρία (ΦΕΚ 279 / 19.11.2002, Π.Δ. 332).

Συγκεκριμένα:

 

•  Eργαστήριο Eμπειρικής Eκπαιδευτικής Έρευνας (επιστημονικός υπεύθυνος: A θ. E . Γκότοβος, K αθηγητής).

•  Εργαστήριο Έρευνας Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. M αυρογιώργος, K αθηγητής).

•  Eργαστήριο Έρευνας του Koινωνικού Aποκλεισμού και της Aξιολόγησης στην Eκπαίδευση (επιστημονικός υπεύθυνος: Π. Παπακωνσταντίνου, K αθηγητής).

•  Eργαστήριο Iστορίας Nεοελληνικής Eκπαίδευσης (επιστημονικός υπεύθυνος: X αρ. N ούτσος, K αθηγητής)

•  E ργαστήριο Mελέτης και Έρευνας της Διδασκαλίας και Aξιολόγησης της Γλώσσας στην Eκπαίδευση ( EME Δ A Γ E ) (επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Αθανασίου, Αναπλ. Καθηγητής) 

Αποστολή

1 . Το εργαστήριο με την επωνυμία: « Eργαστήριο Eμπειρικής Eκπαιδευτικής Έρευνας»:

Α. Έχει ως σκοπό να καλύψει με τον προγραμματισμό και τη διενέργεια συστηματικής εμπειρικής έρευνας και τη δημιουργία τράπεζας εμπειρικών δεδομένων για την εκπαίδευση, ενότητες που αφορούν τη Διοίκηση και τη Συμβουλευτική της E κπαίδευσης, τη Συγκριτική Παιδαγωγική και τη Διαπολιτισμική E κπαίδευση και να συμβάλει με τον τρόπο αυτόν στην κατάρτιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα αντίστοιχα πεδία.

B . Συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που έχουν συναφείς στόχους

Γ. Ειδικότερα, το ερευνητικό έργο αφορά:

α) στην κωδικοποίηση πληροφοριακών ενοτήτων (βιβλιογραφίες, ευρετήρια) και στη δημιουργία τράπεζας εμπειρικών δεδομένων

β) στη συγκρότηση ειδικευμένης βιβλιοθήκης

γ) στη συγκρότηση εργαλείων για την εμπειρική μελέτη της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας

δ) στη δημιουργία εμπειρικών δεικτών για την κατάσταση και την εξέλιξη του εκπαιδευτικού οργανισμού

ε) στην έρευνα, στην εκπόνηση ειδικών μονογραφιών και ειδικότερα στα πεδία της Συγκριτικής Παιδαγωγικής, της Διοίκησης της E κπαίδευσης και της Διαπολιτισμικής E κπαίδευσης

στ) στη συγκριτκή μελέτη εμπειρικών παραμέτρων των εκπαιδευτικών συστημάτων των ευρωπαϊκών χωρών

ζ) στη διάχυση πληροφοριών για την την κατάσταση της ελληνικής εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο.

 

2. Βασικοί στόχοι του εργαστηρίου με την επωνυμία: «Εργαστήριο Έρευνας Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» είναι:

Α. Η μελέτη κι η ανάλυση των σύγχρονων θεωρητικών και ερευνητικών εξελίξεων σε θέματα που αναφέρονται στην εκπαιδευτική πολιτική και τη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων, στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό, τη λήψη των αποφάσεων και τη διαμόρφωση και άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της πολιτικής που ασκείται στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Η ανάλυση και η κατανόηση των παραμέτρων και των ζητημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση, στην προώθηση της επικοινωνίας, στους τρόπους υποστήριξης και εμψύχωσης και στην κριτική υποδοχή και ενεργητική ένταξη των εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Γ. Η μελέτη και η ανάδειξη του θεωρητικού και ερευνητικού προβληματισμού που συνδέεται με ζητήματα αξιολόγησης, απολογισμού και λογοδοσίας - ελέγχου στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο της σχέσης σχολείου και κοινωνίας, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις που σημειώνονται στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δ. Η ευαισθητοποίηση σε θέματα διδασκαλίας, αξιολόγησης και διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής εκπαιδευτικών μονάδων.

Ε. Η έρευνα για την καταγραφή και την κατανόηση των τρόπων υποδοχής και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

 

3. Το εργαστήριο με την επωνυμία: « Eργαστήριο Έρευνας του Kοινωνικού Aποκλεισμού και της Aξιολόγησης στην Eκπαίδευση»:

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου

Α. Επιδιώκει:

- να καλύψει με μελέτες και ερευνητικά δεδομένα θεματικές ενότητες που αφορούν τον κοινωνικό αποκλεισμό και την αξιολόγηση στην E κπαίδευση και συναφώς να συμβάλει στην κατάρτιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα πεδία αυτά

- να αναπτύξει συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που έχουν συναφείς στόχους.

B . Ειδικότερα, το ερευνητικό έργο αφορά:

α) στην κωδικοποίηση πληροφοριακών ενοτήτων (βιβλιογραφίες, ευρετήρια)

β) στη συγκρότηση ειδικευμένης βιβλιοθήκης

γ) στη διάσωση και αξιοποίηση αρχειακών και εντύπων πηγών

δ) στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, στην εκπόνηση ειδικών μονογραφιών και στη διενέργεια συγκριτικών μελετών

ε) στην καταγραφή διεθνών τάσεων και στην επεξεργασία δεικτών για τη συγκρισιμότητα εκπαιδευτικών καταστάσεων.

 

4. Το Εργαστήριο με την επωνυμία: « Eργαστήριο Iστορίας Nεοελληνικής Eκπαίδευσης»:

Α. Έχει ως σκοπό να καλύψει με μελέτες και ερευνητικά δεδομένα θεματικές ενότητες που την κοινωνική I στορία της Nεοελληνικής E κπαίδευσης και συναφώς στην κατάρτιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο πεδίο αυτό.

Β. Συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που έχουν συναφείς στόχους.

Γ. Ειδικότερα, το ερευνητικό έργο αφορά:

α) στην κωδικοποίηση πληροφοριακών ενοτήτων (βιβλιογραφίες, ευρετήρια),

β) στη συγκρότηση ειδικευμένης βιβλιοθήκης,

γ) στη διάσωση, ταξινόμηση και αξιοποίηση αρχειακών και εντύπων πηγών της N εοελληνικής E κπαίδευσης,

δ) στις υπομνηματισμένες επανεκδόσεις κειμένων,

ε) στην έρευνα και εκπόνηση ειδικών μονογραφιών,

στ) στην πραγματοποίηση παραδειγμάτων «προφορικής ιστορίας» της E κπαίδευσης.

 

5. Το εργαστήριο με την επωνυμία: « Eργαστήριο Mελέτης και Έρευνας της Διδασκαλίας και Aξιολόγησης της λώσσας στην Eκπαίδευση ( EMEΔAΓE )»:

Α. Έχει ως αποστολή:

- να διερευνήσει και να μελετήσει τη διδασκαλία και αξιολόγηση της γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της γενικής εκπαίδευσης και συναφώς να συμβάλει στην κατάρτιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα πεδία αυτά

- να συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που έχουν συναφείς στόχους.

B . Ειδικότερα, το ερευνητικό έργο αφορά:

α) τη συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού υλικού (γραπτού και προφορικού), το οποίο σχετίζεται με τη διδασκαλία και αξιολόγηση της γλώσσας στα σχολεία

β) στη συγκρότηση ειδικευμένης βιβλιοθήκης

γ) στην έρευνα, στην εκπόνηση ειδικών μονογραφιών

δ) στη διάσωση και αξιοποίηση αρχειακών και εντύπων πηγών

ε) στη δημιουργία τράπεζας με υλικό για τη διδασκαλία και αξιολόγηση της γλώσσας.